Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Kỷ yếu hội thảo Các Mác - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Hội thảo khoa học đã thu hút được 60 báo cáo khoa học của các nhà nghiên cứu, các giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, các học viện chính trị tham gia. Tinh thần khoa học của Hội thảo đã thể hiện trong các bài viết có hàm lượng khoa học cao, tâm huyết và sâu sắc, với niềm kính trọng và ngưỡng mộ lớn lao đối với Các Mác, nhà lý luận thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại, người sáng tạo nên hệ thống lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Lãnh tụ vĩ đại của các đảng cộng sản và giai cấp công nhân toàn thế giới.

Có thể khái quát nội dung Hội thảo tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau:

Các tác giả đã làm rõ di sản lý luận của Các Mác, tầm vóc lịch sử và giá trị vạch thời đại trên nhiều bình diện khác nhau. Trên bình diện triết học duy vật, Các Mác là nhà triết học duy vật biện chứng vĩ đại. Ông đã kế thừa biện chứng phép biện chứng duy tâm của Georg Wilhem Friedrich Hegel (1770-1831) và chủ nghĩa duy vật nhân bản của Ludwig Andreas Feurbach (1804-1872) trong triết học cổ điển Đức, để sáng tạo nên chủ nghĩa duy vật biện chứng - hình thức cao nhất của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử triết học. Sự ra đời của chủ nghĩa duy vật biện chứng đã tạo nên cuộc cách mạng trong lịch sử triết học, chứng minh vai trò của triết học đối với thực tiễn; mối liên hệ thống nhất giữa chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng; thể hiện tính thống nhất, mối liên hệ giữa triết học duy vật biện chứng và khoa học, nhất là khoa học tự nhiên.

Đặc biệt, từ bình diện triết học xã hội, sự ra đời của chủ nghĩa duy vật lịch sử là một thành tựu nổi bật nhất của triết học Các Mác, là một phát minh vĩ đại về quy luật vận động, phát triển của lịch sử xã hội loài người. Lần đầu tiên trong lịch sử triết học xã hội, với chủ nghĩa duy vật lịch sử, mà hạt nhân là học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, những vấn đề về nguồn gốc, bản chất, các quy luật vận động của xã hội đã được Các Mác khái quát có ý nghĩa khoa học và cách mạng sâu sắc, để triết học

Các Mác trở thành chủ nghĩa duy vật triệt để nhất, làm cơ sở khoa học cho sự vận dụng các quy luật đó vào thực tiễn cách mạng. Trên bình diện kinh tế học chính trị, Các Mác đã nghiên cứu về sự vận động của chủ nghĩa tư bản, để sáng tạo nên học thuyết về giá trị thặng dư, làm rõ bản chất của chủ nghĩa tư bản, quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản là bóc lột giá trị thặng dư. Sự vận động của lịch sử xã hội luôn bị chi phối và quyết định bởi quy luật xuyên suốt trong lịch sử xã hội là quy luật biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Từ việc nhận thức quy luật của sự vận động xã hội tư bản chủ nghĩa thông qua học thuyết khoa học về kinh tế học chính trị, kết hợp với những tư tưởng cơ bản về chủ nghĩa duy vật lịch sử, Các Mác đã phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, chứng minh tính tất yếu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học - hình thái kinh tế - xã hội tiến bộ nhất trong lịch sử xã hội loài người.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận