Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
mstore-viettel-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Sự phát triển của thực tiễn kinh tế - xã hội, trên tất cả mọi lĩnh vực, ở Việt Nam hiện nay và của nhận thức lý luận, trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, đang là nhân tố tất yếu để các nghiên cứu mới ra đời. Cuốn sách: “Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, là kết quả những nghiên cứu mới của các giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng và những cán bộ hoạt động thực tiễn. Nội dung cuốn sách tập trung vào hai chủ đề chính là những vấn đề mới về lý luận và đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

Trong chủ đề những vấn đề mới về lý luận, các tác giả đã trình bày nhiều nội dung phong phú. Đó là các nghiên cứu về triết học Mác-Lênin, triết học phương Đông và triết học phương Tây; những vấn đề về lịch sử Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh; các nghiên cứu về con người, văn hóa và xã hội. Những nghiên cứu này được đặt trong bối cảnh hiện thực của sự vận động lịch sử xã hội Việt Nam thời đại toàn cầu hóa, hội nhập, phát triển và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Nhìn chung, các bài viết đều thể hiện những cách tiếp cận mới, nội dung phong phú, sâu sắc, thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong các vấn đề nghiên cứu. Trong chủ đề đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị, nhiều tác giả đã tiếp cận vấn đề từ góc độ lý luận chung về phương pháp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam; hoặc từ các môn học cụ thể trong nội dung chương trình hiện nay: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Các môn học này được tiếp cận từ thực tiễn giảng dạy sinh động trong từng trường cụ thể, kết nối với môi trường học tập của sinh viên trong nhà trường, làm cơ sở cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy một cách tích cực và có hiệu quả nhất.

Với xu thế đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước hiện nay, những nghiên cứu của các tác giả trong cuốn sách là sự đóng góp nhất định vào việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập các môn khoa học lý luận chính trị trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo, nhằm mục đích xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng với yêu cầu của công cuộc phát triển đất nước trong thời kỳ mới.  

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận