Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm sử vàng
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Nội dung cuốn sách tập trung vào các vấn đề chủ yếu:

Phân tích hoàn cảnh, điều kiện lịch sử và quy luật hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò của Lãnh tụ Hồ Chí Minh trong quá trình sáng lập, rèn luyện, lãnh đạo Đảng ta.

Sự thống nhất biện chứng trong bản chất khoa học và cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nền kinh tế tri thức và cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Những vấn đề về xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa và con người trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bằng các phương pháp nghiên cứu như thống nhất giữa lịch sử và logic, thống nhất giữa phân tích và tổng hợp, trừu tượng hóa, khái quát hóa,… để tiếp cận nội dung nghiên cứu lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng, trên nhiều vấn đề khác nhau, các bài viết là những công trình nghiên cứu khá sâu sắc và toàn diện, trên tất cả mọi giác độ, với những lập luận, phân tích, đánh giá có ý nghĩa khoa học về lý luận và có tính thực tiễn sâu sắc. Từ đó, vận dụng vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận